ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

                    พุทธศักราช 2544  ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนโดยท่าน ส.ส. พงศักดิ์  บุญศล ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับการอนุมัติมีใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12เมษายน พ.ศ. 2545  ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนคือ นางอนุรักษ์ บุญศล โดยมีนาย สุเทพ ดวงประภา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 181 บ้านโนนสวรรค์ ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง อาคาร ฝึกงาน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารเขียนแบบ 1 หลังและห้องสุขภัณฑ์ 2 หลัง

                   พุทธศักราช 2545 โดยได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขา ดังนี้

  1. สาขาช่างยนต์
  2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  3. สาขาการบัญชี
  4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทำการเปิดการเรียนและการสอนเพิ่มเติมอีก 1 สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทำการเปิดการเรียนและการสอนเพิ่มเติมอีก 1 สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา

logogeal png

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries