เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจ  ปีการศึกษา 2558 – 2560

 

 

 

ปรัชญา

          มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์    

          มุ่งมั่นจัดการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม

 

เอกลักษณ์

ร่มไม้สวย  กล้วยไม้หลากสีสัน  มนุษย์สัมพันธ์ดี

 

อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตฐานการศึกษาอาชีวศึกษา

          2. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

          3. พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

          4. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการ

 

เป้าหมาย

1. นักศึกษา มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตฐานการศึกษาอาชีวศึกษา

2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เข้าร่วมงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ และให้บริการงานวิชาชีพแก่ชุมชน

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และบริการฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ