เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

          ปรัชญาโรงเรียน 

                   มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

 

                    วิสัยทัศน์ 

                   เพิ่มทักษะ พัฒนาวิชาการ สร้างฝีมือสู้อาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรม

ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ 

1.       จัดการบริหารทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งโรงเรียน

2.       จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. โดยคำนึงถึงความต้องการผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ

3.       ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

4.       นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการบริหารและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.       จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

6.       ปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างกับท้องถิ่นและชุมชเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม