เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้พัฒนาการเรียน-การสอน พร้อมกับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีผลดีต่อวิทยาลัย อย่างสูงสุด จึงแต่งตั้งหัวหน้าง่าน และคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมกาฝ่ายอำนวยการ

     นางอนุรักษ์ บุญศล            ผู้อำนวยการวิทยาลัย

     นางสาววราภรณ์ บุุญศล     รองผู้อำนวยการ

     นางพิศมัย อาแพงพันธ์      รองผู้อำนวยการ

     นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก รองผู้อำนวยการ    

มีหน้าที่ ให้คำประกษา แนะนำและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

 

2.ฝายแผนงานวิชาการ

     นายธวัชชัย ภูผานม          หัวหน้าฝ่าย

     นายมรกต แสงรักษา           กรรมการ

     นายทรงศักดิ์ ทัศมี             กรรมการ

     นายไววิทย์ มาละอินทร์       กรรมการ

     นายสมชาย วงศ์โสภา        กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดูแลและควบคุมการทำงานฝ่ายวิชาการ

 

3.  ฝ่ายงานธุรการ

     นางสาวสมัตรา กันทะมา     หัวหน้าฝ่าย

     นางสาวสุพัตรา โพธิราช     กรรมการ

     นางสุรีย์ แลนเชย               กรรมการ

มีหน้าที่ ดูแล ควาบคุมการทำงานของฝ่าย และดูแลนักศึกษา

 

4.  ฝ่ายงานปกครอง

     นายกิตติพงษ์ บุญมั่น          หัวหน้าฝ่าย

     นางรัชฎาพร คุณละ           กรรมการ

     นายจิตตพล หูมดา             กรรมการ

     นายณฐดลสกล ไชยปราบ  กรรมการ

     นายวัญณุวรรธน์ วิพรหมหา กรรมการ

     นางสาวพรทิพย์ บุญประจวบ กรรมการ

     นายวัชระ ชื่นใจ                 กรรมการ

     นางสาวสุภาวรรณ์ ธรรมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ควบคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

 

5. ฝ่ายงานกิจกรรม

     นายจีระศักดิ์ กะตะศิลา         หัวหน้าฝ่าย

     นางอมรรัตน์ ศรีโยหะ           กรรมการ

     นางจูลิต้า ศรีวิลาศ               กรรมการ

     MR.Hossen Amanigorgh  กรรมการ

     นางชณินัน จุงไทย              กรรมการ

     นางสาวเสาวนีย์ สุเมผา        กรรมการและ้เลขานุุการ

มีหน้าที่ ดูแลและควบคุมการทำงานกิจกรรมต่างๆ

 

6.ฝ่ายงานทะเบียน

     นางสาววราภรณ์ บุญศล      หัวหน้าฝ่าย

     นางสาวจิรงค์ลิด บุตรนนท์   กรรมการ

     นายสยาม นวนอาสา           กรรมการ

     นายสุวัฒน์ โพธิเลิง             กรรมการ

     นายฉลอง สุวรรณโคตร      กรรมการ   

     นายศรนรินทร์ เหาะเหิร      กรรมการ

     นางสาวกัญญนันท์ บุญกรรม กรรมการ

     นางสาวพลอยมณี ฤาชาพูล กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจสอบหลักสูตร ตรวจผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน

 

7.ฝ่ายงานอาคารสถานที่

     นายณรงมิตร เคนทวาย          หัวหน้าฝ่าย

     นางสาวพยอม ทอนรินทร์        กรรมการ

     นายกำธน กกจันทร์                กรรมการ

     นางวิลัย แก้วเหล็กไหล           กรรมการ

     นายเหรียนทอง หาระมี           กรรมการ

     นางสมรศรี ศรีเพ็ชร               กรรมการ

     นายสุวรรณ ระหันสิม             กรรมการ

     นายสุกรี พิมพ์ปัดชา              กรรมการ

     นางวิภาพงษ์ ผุยหลวง           กรรมการ

     นายจรูญ แจ่มจันทร์              กรรมการ

     นายพรชัย ผุยหลวง              กรรมการ

     นางชุมพร บุญศล                 กรรมการ

     นายปิยะวัฒน์ สุวรรณไชยรบ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ให้ ยอู่ในสภาพเรียบร้อยในสถานศึกษา

 

8. ฝ่ายงานนโยบายและแผน

     นายจักรกฤษณ์ เวียงนนท์     หัวหน้าฝ่าย

     นายธนาธิป เปรมาสวัสดิ์       กรรมการ

     นายสายัณห์ จันทร์สุโข        กรรมการ

     นายสาโรช เชยกลิ่นเทศ      กรรมการ

     นายไพฑูรย์ แมดคำ            กรรมการ

     นางลักขณา บุตรชัย            กรรมการ

     นายลิขสิทธิ์ วงศ์ไชยสิทธิ์     กรรมการ

     นางสาวอภิญพงษ์ บุญศล     กรรมการ

     นายวีรพัฒน์ ปราณีจิตต์       กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจสอบการจัดทำ ศอศ.ภายในสถาบัน จัดทำ SAR ประจำปี