เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

   

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

     1. นางอนุรักษ์ บุญศล ผู้รับใบอนุญาร/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ

     2. นางประภาพัษน์ ทองกระโทก ผู้แทนครู รองประธาน

     3. นางสุพัฒนา สุวรรณโคตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

     4. นายอัมพัน อรัฐปักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

     5. นายทองแท้ หลักทอง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

     6. นางพิมลวรรณ ศรีคราม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

     7. นายพิศมัย อาแพงพีนธ์ ผู้แทนครู กรรมการ

     8. นางสาววราภรณ์ บุญศล ผู้แทนครู กรรมการและเลขานุการ