เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

     ปีพุทธศักราช 2544 ผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนโดย อดีต ส.ส. พงศักดิ์ บุญศล ได้ยื่นหนังสือ

ขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับการอนุมัติมีใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคือ นาง อนุรักษ์ บุญศล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 181 บ้านโนนสวรรค์ ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวาอาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง อาคาร ฝึกงาน 1 หลัง  อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารเขียนแบบ 1 หลังและห้องสุขภัณฑ์ 2 หลัง

          พุทธศักราช 2545 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำแนกเป็น สาขาช่างยนต์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวนครู  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 38 คน โดยนาย สุเทพ ดวงประภา  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

       โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดินใช้อักษรย่อว่าท.ส.  

สีประจำโรงเรียน ขาว แดง 

           สีขาว หมายถึง 

ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความมุ่งมั่น 

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ฝ่าฟัน ชัยชนะ 

ตราสัญลักษณ์ ของโรงเรียนรูปฟันเฟืองล้อมรอบพระธาตุเชิงชุม ฟันเฟือง หมายถึง งานช่างยนต์และช่างกล

พระธาตุเชิงชุม คือ เป็นที่ยึดมั่นศรัทธา และแหล่งรวมใจของชาวสกลนคร  

 ปรัชญาโรงเรียน คือ ปญฺญา โลกสมิ ปชโชโต  ปัญญาคือ แสงสว่างในโลก  

 

 คำขวัญโรงเรียน มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี