เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player

 

 

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 

แผนกพานิชยกรรม  

ระดับ (ปวฃ. และ ปวส.)

 

สาขาการโรงแรม คลิ๊ก

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิ๊ก

สาขาการบัญชี คลิ๊ก

 

 

แผนกอุตสาหกรรม

ระดับ (ปวฃ. และ ปวส.)

 

สาขาไฟฟ้ากำลัง คลิ๊ก

สาขาอิเล็กทรอนกิส์ คลิ๊ก

สาชาช่างยนต์ คลิ๊ก